Menu

Bidden en vasten

De Bijbel leert ons vasten en bidden. Maar wat is nu precies vasten? En waarom doen we het?

Bijbels vasten gaat over niet eten. Het zelfstandig naamwoord vertaald ‘vasten’ of ‘een vasten’ is tsom in het Hebreeuws en nesteia in de Griekse taal. Het betekent de vrijwillige onthouding van voedsel. De letterlijke Hebreeuwse vertaling is ‘niet te eten’. De letterlijke Griekse vertaling is ‘geen eten’.

In de Bijbel komen drie soorten van vasten voor:

  • Absoluut vasten (geen eten en drinken) en meestal niet langer dan 3 dagen
  • Normaal vasten (niet eten, wel drinken)
  • Gedeeltelijk vasten (beperking van voeding/ maaltijd/ hobby’s)

Vasten is een middel om je vlees tot onderwerping te brengen aan de Heer, zodat Hij ons kan versterken in onze heerschappij over onszelf.

Vasten in de Bijbel
In de Bijbel vinden we, naast onderwijs over vasten, ook voorbeelden van mensen die hebben gevast en gebeden; verschillende soorten vasten om verschillende redenen, die allemaal zeer positieve resultaten voortbrengen.

Jezus heeft gevast en gebeden. Jezus’ discipelen hebben gevast en gebeden na de opstanding. Veel van de helden en heldinnen van het geloof in het OT hebben gevast en gebeden. Ook de volgelingen van Johannes de Doper vastten en baden. En ook veel mensen in de vroege kerk deden dit. Het is een instructie en voorbeeld voor ons.

Oude Testament
Voor richting en helderheid om God te verstaan: Mozes vastte 40 dagen in de tijd dat hij Gods wet ontving (Exodus 34).
Voor de strijd: Koning Josafat riep op tot vasten toen ze aangevallen zouden worden door de Moabieten en Ammonieten (2 Kronieken).
Voor ware bekering: De stad Ninevé vastte in rouw als reactie op de boodschap van komend oordeel door Jona. Ook David uit berouw over overspel en moord.
Bij onrust of moeilijkheden: David vastte toen hij hoorde dat Saul en Jonathan waren gedood (2 Samuël 1:12) en Nehemia vastte toen hij hoorde dat Jeruzalem nog steeds in puin lag (Nehemia 1:4). Koningin Esther riep het volk op tot 3 dagen volledig vasten.
 
Nieuwe Testament
Uit dienstbetoon: Anna was altijd in de tempel en diende God met vasten en bidden (Lukas 2:37).
Johannes de Doper leerde zijn discipelen te vasten (Marcus 2:18).
Jezus vastte 40 dagen voordat hij door Satan werd beproefd en Zijn krachtige bediening van start ging.
De gemeente in Antiochië vastte en zond vervolgens Paulus en Barnabas uit op hun eerste apostolische reis (Handelingen 13:2-3).
Paulus en Barnabas namen tijd voor gebed en vastten voor de aanstelling van de oudsten in de kerken (Hand. 14:23).
 
Bij vasten en bidden zoeken we niet de aandacht, eer of respect van mensen, maar richten we ons op God. Hij ziet je hart en je toewijding en zal openlijk belonen. 

Vasten en gebed zet je in de best mogelijke positie voor een doorbraak. Dit kan een doorbraak zijn in de geest. Het kan zijn op het gebied van je emoties of persoonlijke gewoontes. Het kan ook zijn op een heel praktisch gebied van je leven, zoals een relatie of in financiën.

Heel vaak heb ik een grote geestelijke doorbraak gezien. Wat er eerst niet was… was er plotseling. Wat eerst niet had gewerkt… werkte plotseling. De ongewenste situatie… was plotseling weg. De relatie die liefdeloos was… was plotseling liefdevol. De verslaving was plotseling gebroken. Plotseling was er inzicht, wijsheid en waren er nieuwe ideeën.

Mattheüs 6:16-18
Het vasten

16 En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht, zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben.
17 Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht,
18 zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

Vasten is geen hongerstaking om God klem te zetten en iets te forceren uit Zijn hand. Vasten bekrachtigt je geestelijke mens, zodat je gefocust kunt zijn op het dienen van de Heer.

Gedeeltelijk vasten
Dit kan toegepast worden wanneer normaal vasten lastig is door (werk)omstandigheden of lichamelijke zwakte. Een mooi voorbeeld van gedeeltelijke vasten vinden we bij Daniël. Hij beperkte zich drie weken lang in gebruik van bepaald voedsel om Gods aangezicht te zoeken. Kies zelf welke vorm bij je leven en werk past en voel je daarin vrij.

Daniël 10:3
Smakelijk voedsel at ik niet, vlees of wijn kwam niet in mijn mond, en mijzelf zalven deed ik helemaal niet, totdat die drie volle weken voorbij waren.

Redenen om te vasten en bidden:

  • Het is een instructie in Gods Woord en daarom een onmisbaar onderdeel in een christenleven.
  • Het zorgt ervoor dat je relatie met God wordt verdiept, versterkt en verrijkt.
  • Het brengt je vlees in onderwerping, zodat het leven van de Geest krachtiger kan stromen. Gods orde wordt gevestigd in je leven.
  • Het brengt doorbraak en ommekeer in situaties waar geen verandering in lijkt te komen.
  • Het breekt de boeien van goddeloosheid, breekt elk juk, breekt onderdrukking.
  • Je geest wordt versterkt, waardoor je met meer helderheid Gods stem verstaat en Zijn plan kunt zien voor nu en de toekomst.