Vertrouwelijkheidsovereenkomst

Als Jubilee willen we zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens¹, vertrouwelijke informatie² en eigendom³. Daarbij willen we op een verantwoordelijke manier wet- en regelgeving nakomen en voorkomen dat mensen en belangen geschaad worden. In ons privacy statement⁴ kun je lezen hoe we daar als Jubilee mee omgaan. Om je rol bij Jubilee goed te kunnen uitvoeren, kun je toegang krijgen tot persoonsgegevens, vertrouwelijke informatie en/of eigendommen van Jubilee. Daarom vragen we je onderstaande goed te lezen en deze verklaring te ondertekenen.

PERSOONSGEGEVENS EN VERTROUWELIJKE INFORMATIE  

1. Ik ben mij ervan bewust dat ik voor mijn rol binnen Jubilee inzage heb in en toegang heb tot persoonsgegevens en/of vertrouwelijke informatie over personen binnen Jubilee, in- en externe contacten van Jubilee, de organisatie van Jubilee en/of andere als vertrouwelijk aangemerkte informatie over personen, Jubilee en haar samenwerkingspartners. Ik zal deze informatie vertrouwelijk behandelen en niet delen met derden zonder uitdrukkelijke toestemming van Jubilee⁵.      

2. Wanneer persoonsgegevens anders terechtkomen/verwerkt worden dan de bedoeling is, zal ik dit zo snel mogelijk laten weten aan Jubilee Office⁶.  

EIGENDOM  

3. Alle middelen, financiën, materialen, documenten, informatie- en datadragers van Jubilee (en haar samenwerkingspartners) die aan mij ter beschikking zijn gesteld, gebruik ik enkel voor de uitvoering van mijn rol volgens de afgesproken richtlijnen en deze zijn en blijven eigendom van Jubilee, danwel haar samenwerkingspartners. Ik zal deze niet voor privédoeleinden gebruiken of aan derden ter beschikking stellen zonder uitdrukkelijke toestemming van Jubilee.  

Deze verklaring gaat in vanaf de datum van ondertekening van deze overeenkomst en geldt zowel gedurende mijn rol binnen Jubilee, als na een eventuele beëindiging daarvan, behalve punt 2 die geldt tot de beëindiging van mijn rol in Jubilee.

¹Onder persoonsgegevens vallen bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, geloofsovertuiging. ²Met vertrouwelijke informatie wordt alle informatie bedoeld die je in het kader van je rol hebt gehoord of gezien, die niet voor derden is bedoeld. ³Met (intellectueel) eigendom wordt enig materiaal bedoeld wat eigendom is van Jubilee (of haar samenwerkingspartners), zoals opnames, videomateriaal, financiën, e.d. ⁴Het Jubilee privacy statement is te vinden via jubilee.nl/paginas/privacy.html ⁵Wanneer uitdrukkelijke toestemming van Jubilee nodig is, dient die gegeven te worden door het verantwoordelijke staflid. ⁶Volgens de wet (AVG) is Jubilee verplicht elk ‘datalek’ te registreren. Een datalek houdt in: toegang tot, vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is van Jubilee. Voor vragen of meldingen hierover kun je terecht bij Jubilee Office.

ONDERGETEKENDE VERKLAART AKKOORD MET BOVENSTAANDE AFSPRAKEN 

Leeftijd
Deze verklaring is bedoeld voor iedereen van 18 jaar en ouder. Ben je minderjarig, vraag dan bij je teamleider om een vertrouwelijkheidsovereenkomst voor minderjarigen, waarbij je ouders/verzorgers ook gevraagd worden mee te ondertekenen.

Tik onderstaand woord over


[ Andere afbeelding ]